Areál biocentra Obora

Odstraňování náletových dřevin v okolí zanikající kolmé písčité stěny

Biocentrum obora se nachází východně od Smiřic. Jedná se o rekultivovaný prostor bývalé štěrkopískovny, který byl začleněn do územního systému ekologické stability (ÚSES). Areál je rozdělen na tzv. ekologickou a rekreační zónu, jejíž hranice tvoří oddělovací pěší lávka na hlavní vodní ploše. Od roku 1998 zde ve spolupráci s vlastníkem PP, městem Smiřice, provádíme cílené managementové zásahy obnovního charakteru. Vzhledem k tomu, že se jedná o biotop společenstev mokřadního typu, je zde brán důraz na jejich podporu. Mezi významné prvky zde řadíme i biotopy teplomilným společenstev hmyzu, které se nalézají především v ekologické zóně.

Obnovená kolmá písčitá stěna a periodické tůně

V průběhu minulých dvou desetiletí zde byla obnovována soustava periodických tůní, kolmá písčitá stěna pro hnízdění břehule říční a byla zde také instalovány kamenné zídky a zimoviště pro obojživelníky a plaze. V celém areálu je pravidelně redukován porost náletových dřevin, jsou zde prováděny probírky vysázených stromů a pravidelně zde pečujeme o založené porosty hlavatých vrb. Od roku 2012 zde probíhá mozaikové kosení lučních a litorálních porostů.

V roce 2018 zde byla, v rámci programu Ochrana biodiverzity, realizována obnova pobřežních prvků. Byla obnovena kolmá písčitá stěna a vytvořili a obnovili jsme soustavu periodických tůní. Mozaikovým kosením lučních porostů a skrývkami travního drnu jsme docílili lepšího potenciálu rozvoje biodiverzity celé lokality.

Vzhledem k tomu, že má lokalita zpracovaný tzv. Plán údržby, budeme se zasazovat o jeho plnění a na základě odborných stanovisek AOPK ho budeme průběžně doplňovat. Průzkum lokality, které AOPK provedla v roce 2017, naleznete zde.

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BIOCENTRA OBORA.