Současný stav

Od začátku roku probíhá na PP čilý pracovní ruch. Město Smiřice se zasadilo o dohodu věcného břemene, které se týká přístupu na Stezku ze strany vstupního areálu na biocentrum Obora. Tímto je zabezpečen bezpečný a přehledný přechod z parkoviště u Obory. V první polovině se ve spolupráci s městem Smiřice podařilo vybudovat samotnou pěší stezku, která symbolicky napodobuje meandrující říční koryto. Na PP došlo k instalaci hlavních prvků Stezky, jako hmyzí hotel s plochou hlavní informační tabule, byly zde vybudovány broukoviště (loggery), prvek Ježek (zimoviště pro obratlovce), část prvku Vrbová Galerie, postavena zídka z volně loženého opukového kamene, byly zde instalovány dvě odpočívadla (lavičky), byl proveden výsev květnatého lučního porostu. Na úseku původně dlážděného koryta Smržovského potoka byla v tomto roce prováděna pravidelná mozaiková seč porostů, odstraňování náletových dřevin a skrývky travního drnu. Založený luční porost se pravidelně (6x) kosil. K 100. výročí založení republiky jsme zde s přispěním firmy Pneuservis Pavel Janko zasadily dvě lípy republiky. K této příležitosti se nám podařilo instalovat betonový základ budoucí výklenkové kapličky, jejíž výstavbu zajišťuje firma Pasivní Domy HK. Do betonového základu bude na jaře 2019 uložena datová schránka s poselstvím dalším generacím.

Slavnostní otevření Stezky je v dohlednu

Původním termínem otevření Stezky k udržitelnosti Na Plivátkách byl podzim 2018. Nestalo se tak, ne díky nedostatku sil, ale z důvodu velkého organizačního tlaku. Na pozici dobrovolných aktivit se prostě všechno stihnout nedá, má-li to k něčemu vypadat. Místní šikovný řezbář Roman Preler už nyní pracuje na značení prvků Stezky, které budou rozmístěny v celém jejím areálu. Připravujeme i koncept grafického zpracování hlavních informačních tabulí. A kdy to tedy všechno praskne?

Slavnostní otevření Stezky plánujeme při příležitosti pořádání druhého ročníku obnoveného lidového obyčeje Vynášení Morany z města, které se bude konat na sklonku března 2019. Do té doby budeme sbírat další poselství, která budou moci občané doručovat na podatelnu městského úřadu ve Smiřicích, do rukou paní Reichové.