Smržovský potok

Jedna ze zaniklých zdrží vybudovaných v roce 1938

Smržovský potok je významnou lokální vodotečí, pramenící v Pleském lese u obce Smržov. Původně meandrující potok byl v první polovině 20. století, současně s řečištěm Labe, regulován a stal se v podstatě odvodňovacím kanálem intenzivně využívané zemědělské krajiny. Regulovaný potok sloužil i jako svodnice zavlažovacího lučního systému mezi Smiřicemi, Černožicemi a obcí Rasošky. V roce 1938 byla v úseku ústí potoka do řeky Labe vybudována soustava stupňových prahů s vývařišti (více zde). V rámci revitalizace štěrkopískovny Obora v roce 1996-1998 došlo na části potoka, nad zmiňovaným úsekem ústí do Labe, k revitalizaci, jejíž výsledkem bylo vybudování dvou potočních niv. Vzhledem k tomu, že se závlahový systém luk přestal využívat a postupně zaniká,  dochází tím v posledních třech letech k vysychání toku. Přispívají k tomu i klimatické podmínky a nevhodné meliorační opatření v Pleském lese.

Mozaikové kosení pobřežních porostů na původně dlážděném korytě potoka

PS v tomto směru podniká záměr obnovy původních zdrží na dolní části vodoteče, které zde byly vybudovány v roce 1938, které nesou místní název Plivátka.  Další variantou zadržení vody v řečišti je návrh na vybudování regulovatelného stavidla u mostku u vstupního prostoru biocentra Obora, díky kterému by docházelo k řízenému zaplavování potočních niv a tím i zlepšení vodních poměrů a rozvoji biologické rozmanitosti tohoto lokálního biokoridoru ÚSES. Se souhlasem povodí Labe s.p. a vlastníky dalších PP zde provádíme základní údržbu porostů a mozaikové obnovujeme dlážděné koryto potoka. Lokalita je významným biotopem teplomilných společenstev hmyzu a plazů. V roce 2018 je zavrhnuto ústí Smržovského potoka do prvků vznikající Stezky k udržitelnosti Na Plivátkách.