Územní systém ekologické stability (ÚSES) a významné krajinné prvky (VKP) patří mezi základní ekologické  pilíře ve volné krajině, respektive vymezují v územních plánech obcí a měst důležitou síť pro zachování a rozvoj biodiverzity. Na rozdíl od CHKO, NPR a NP vytváří ucelenou a jednotnou soustavu na celém území ČR.

Jednou věcí je ÚSES tzv. na papíře a druhou, naprosto vzdálenou realitou, je skutečný stav ÚSES v krajině.

Zákon jasně stanovuje povinnost začleňovat ÚSES do územních plánů, pokulhává však s jasně vymezenými pravidly, jak tyto značky a čáry prakticky uplatňovat v samotné krajině.

Členové našeho spolku dlouhodobě spolupracují s městem Smiřice na společně vytvořeném PLÁNU ÚDRŽBY biocentra Obora, které je součástí vymezeného ÚSESu. Jedině zájem ze strany vlastníků pozemků a tlak veřejné správy obcí a měst může reálně neuspokojivý stav změnit. Město Smiřice je příkladem dobře se rozvíjející konstruktivní občanské iniciativy. Bez velkého úsilí všech zúčastněných stran by se to nemohlo povést ani zde. Díky environmentálnímu přístupu místní samosprávy a celé řadě dobrovolníků můžeme být na uměle vytvořený ekosystém biocentra opravdu hrdí. Realizaci jednotlivých zásahů, majících za cíl rozvoj ekosystému, je v působnosti pozemkového spolku Východní Polabí, to vše za nedocenitelné podpory města Smiřice.

Chcete-li se dozvědět další podrobné informace o tom, co vlastně ÚSES je a jaká jsou pravidla pro jeho vymezování a funkčnost, neváhejte navštívit Portál ÚSES