Ochrana krajinného rázu

Návratem zapomenutých starých ovocných odrůd krajinný ráz rozhodně obohatíme (Smiřické Vzácné)

Vztah člověka ke krajině dostál od druhé poloviny 20. století zásadních změn. V důsledku kolektivizace zemědělství a celkových společenských změn došlo k výrazným změnám k přístupu k obhospodařování krajiny. Tyto změny mají za následek drastický úbytek a zánik velkého množství rostlinných a živočišných společenstev. Neschopnost a lhostejnost člověka uchovávat přírodně rozmanité struktury dovedla krajinu našich předků na hranici kolapsu. Přestože zde máme platný zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 334/1992 Sb., zákonem stanovené územní plánování týkající se začleňování ÚSES, reálný stav je kdesi ve hvězdách. Období změněného klimatu, které naši krajinu doprovází posledních pár let, udává přímočaře směr společenské nevole, jakkoliv tento stav změnit a přehodnotit.

V následujících letech lze očekávat množství dílčích změn, díky kterým se lidská populace bude na poslední chvíli chaotický vztah ke krajině zlepšit. Doufejme že se toto obrození setká s pozitivními následky.

Příprava na obnovu zanikající jabloňové aleje ve Vlkově

Krajinný ráz střední Evropy modeluje po několik staletí především lidská činnost. Různorodost využívání krajiny nabídla celé řadě živočichů a rostlin pestrobarevnou mozaiku biotopů, právě proto se stalo toto mírné pásmo místem s největší biologickou rozmanitostí na Zemi. V našich zeměpisných délkách a šířkách můžeme hovořit o tzv. krajině Josefa Lady. Právě obrázky tohoto spisovatele bývají mnohdy jediným důkazem obrazu naší zemědělské kulturní krajiny.

Hlavaté vrby jsou obývány nespočetným množstvím zajímavých organismů

Naše organizace k obnově krajinného rázu přistupuje pomocí jednotlivých dílčích programů na ochranu a obnovu biodiverzity. Nemůžeme jen chránit a udržovat populace jednotlivých druhů rostlin a živočichů, je potřeba obnovovat fragmentaci krajiny a nalézat způsoby trvale udržitelných managementů jednotlivých přírodních segmentů. Ať je to obnova a údržba porostů hlavatých vrb, výsadba alejí starých odrůd ovocných dřevin, mozaikové kosení lučních porostů nebo opatření vedoucí k zadržování vody v krajině. Každý podobný záměr má nedocenitelný přínos pro naši zem, zem Kde domov můj.

Inspiraci, jak založit květnatou louku naleznete zde.

Problematiku cílené péče o stromy rostoucí v okolí řek a vodních útvarů vám přiblíží projekt živé břehy.