Stezka k udržitelnosti Na Plivátkách

Popis řešeného území

Řešené území se rozkládá na pozemkové parcele číslo 1433, která  je ve vlastnictví města Smiřice. Do konce roku 2017 byl pozemek využíván k zemědělské činnosti. 

Pozemek 1433 se nachází na levém břehu Smržovského potoka mezi biocentrem Obora a řekou Labe, jeho délka činí přibližně 240 metrů a průměrná šířka je okolo 20 metrů. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha typu zeleň. Po celé jeho délce by měl tvořit součást regionálního územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES).

Přiléhající pozemkové parcely 1413, 739/1, 773/1 jsou se Stezkou propojeny pouze vizuálně. Se souhlasy vlastníků pp 1413 a pp 773/1 bude na těchto parcelách prováděn management obnovní ho charakteru, jehož cílem bude zajištění pestřejší druhové rozmanitosti biokoridoru a podchycení zbytkových populací plazů a hmyzu. Obnovené prvky ekotonu budou charakterizovat environmentální cíle naučné stezky. Vodoteč Smržovského potoka , pp 739/1, bude v návaznosti na management lokality udržována v průtočném stavu.  

Navrhované změny využití lokality, záměr vybudování naučné stezky (2017)

Vzhledem k tomu, že pozemková parcela (dále jen PP) není určena k zemědělské činnosti a má vhodnou polohu v klidné části katastrálního území města, navrhli jsme optimální způsob jejího využití. Cílem projektu je revitalizace PP jako veřejného prostoru přírodního charakteru, tedy místa pro odpočinek a environmentální výchovu. PP sousedí s areálem Biocentra Obora, na kterém dlouhodobě realizujeme ve spolupráci s městem Smiřice podobný managment.

Projekt počítá s vybudováním naučné stezky s tradičními krajinnými a přírodními prvky. PP je přístupná z obou stran a bude ji protínat pěší cesta s alejí starých ovocných odrůd dřevin (jabloně, hrušně, slívy apod.), na celé ploše PP se počítá s výsevem květnatého lučního porostu. Na začátku východní části PP, kde se nachází parkoviště bude vystavěn malý sakrální objekt (tzv.výklenková kaplička), jako tradiční prvek kulturní krajiny. V aleji by neměly chybět lavičky, přístřešek a jednotlivé informační tabule. PP chceme přizpůsobit charakteru ŽIVÉ ZAHRADY s prvky jako jsou například hmyzí hotel, zimoviště pro ježky, ZOO stromy, sídliště pro brouky (loggery).

Páteří naučné stezky bude pěší cestička v podobě meandrující říčky, která bude symbolicky napodobovat přirozené vodní koryto dnes již rekultivovaného Smržovského potoka. Touto Stezkou budou návštěvníci jakoby proplouvat. Vstupní informační tabule bude obsahovat nákres lokality s vyznačenými symboly prvků. Tyto symboly budou mít mentální souvislost s konkrétním prvkem stezky (symbolem korunky budou označeny skupiny porostů šípku a hlohu, ve smyslu pohádky O šípkové Růžence, symbol čtyřlístku bude označovat zimoviště pro živočichy, ve smyslu šťastného domova apod. Návštěvník bude při proplouvání stezkou narážet na jednotlivé symboly a bude se zamýšlet nad souvislostí s daným prvkem. Na konci stezky dorazí k velké informační tabuli a zde nalezne podrobnou legendu vysvětlivek. Hlavní ceduli bude tvořit na osluněné části velký hmyzí hotel, textová a obrazová část bude představena formou částečného obrázkového textu. Návštěvník se tímto bude muset snažit neustále nahlížet do legendy a mentálně si význam symbolů propojovat s environmentálním textem. V případě, že se bude stejnou trasou vracet zpět, bude mít větší zájem uvedené symboly prvků na stezce hledat. Půjde proti proudu.

Jednotlivé symboly budou barevně znázorněny buď na samotných prvcích (zoo-stromy, kamenné zídky), nebo pomocí zakopaných akátových kůlů a pařezů s vyřezaným a barevně vyznačeným motivem.  

Popis environmentálních prvků

Boží muka, výklenková kaplička (sakrální objekt) je tradičním středoevropským krajinným prvkem. Tyto objekty byly stavěny na významných místech, rozcestích a návrších nejen k náboženským účelům, ale sloužily také jako orientační body. Realizaci výstavby včetně potřebné technické dokumentace zajišťuje firma Pasivní Domy HK. (proklik na web)

Informační tabule seznámí návštěvníky s historií a vývojem kulturní krajiny, budou vysvětlovat význam jednotlivých prvků environmentální výchovy. Texty a obrazová dokumentace budou na tabulích uváděny zábavnou formou. Finanční náklady budou uhrazeny z dotace firmy DU PONT .Grafické zpracování bude financováno nákladem firmy Orelsoft.  (PROKLIK na weby firem)

Alej a rozptýlená zeleň bude složena ze starých krajinných odrůd ovocných stromů typu vysokokmenu (výška koruny stromu je minimálně 170 cm) a původních druhů keřových porostů (šípky, trnky, kaliny, hloh, brslen apod.). Plocha PP bude oseta květnatým lučním porostem. Financování výsadeb budeme realizovat z poskytnutých darů místních podnikatelských subjektů. Alej bude věnována významným místním osobnostem. Na jmenném seznamu a výsadbě stromů se budou podílet žáci a lektoři ZŠ Smiřice.

Lavičky a přístřešek budou vyrobeny z přírodních materiálů. Přístřešek bude průchozí a bude mít šestibokou konstrukci se šindelovou střechou (vzhledem k jeho vyšším pořizovacím nákladům bude instalace odložena do dalších etap realizace). V areálu stezky budeme instalovat dvě atypické akátové lavičky. Investorem je firma DU PONT.

Prvky živé zahrady budou reprezentovat alternativu katalogového způsobu úpravy zahrad. Pozemky přilehlé k obydlím čím dál více získávají sterilní ráz. Rostlinám a živočichům rapidně ubývají vhodná stanoviště v okolí lidských sídlišť. Při instalaci přírodních prvků budeme využívat lokální zdroje biomasy. Některé prvky budeme financovat z prostředků získaných od firmy DU PONT a z finančních darů místního komerčního sektoru.

– Hmyzí hotel poskytuje hmyzu vhodný ukryt a podmínky k rozmnožování. Je také reprezentativním estetickým prvkem v živé zahradě. Součástí hmyzího hotelu bude úkryt pro netopýry. 

– Zimoviště pro ježky, ZOO-strom, broukoviště nahrazují přirozená stanoviště jednotlivým organizmům. V důsledku absence starých doupných stromů a intenzivního hospodaření v krajině mizí běžné druhy hmyzu a dalších živočichů. Je důležité na tento fakt důsledně upozornit. Veškerý materiál budeme získávat z lokálních zdrojů (biomasa z odtěžených náletových dřevin, skrývky drnu z dlážděného koryta vodoteče, posekaná luční hmota apod.).

– Symbolický hřbitov s pomníčky člověkem vyhubených druhů živočichů- VRBOVÁ GALERIE, kde bude uveden datum vyhubení a příčina. Jednotlivé druhy budou uvedeny na cedulkách, které budou připevněny na usychajících vrbových kůlech.

Způsoby zapojení širší veřejnosti a místní samosprávy

Projekt vzniká zapojením místních komunit – široká veřejnost, spolky, školy a místní řemeslníci a podnikatelé. Důležitou součástí projektu je zapojení místní samosprávy. Naším cílem není jenom samotná realizace úprav na PP, ale také snaha o rozvoj občanského života, posilování vztahu k místním přírodním i kulturním hodnotám. V určité formě se při realizaci projektu stáváme občanskou iniciativou, která si klade za cíl zapojit do dění co nejvíce veřejnosti.  Rodiče s dětmi mohou pomoci instalovat prvky živé zahrady. Luční porosty budeme příležitostně kosit ručně, formou soutěže o nejlepšího senoseče. Ovocné stromy mohou za několik let nabídnout pestrou ochutnávku svých plodů, lidé budou mít možnost zhodnotit jejich kvalitu a rozmanitost.

V rámci našich aktivit máme zájem ve městě obnovit staré lidové tradice, jako například Vynášení Morany, Stavění Máje nebo zakládání Rodových Alejí. Rozvíjíme spolupráci s Národním ústavem lidové kultury, s občanským spolkem Slovanský Kruh a v neposlední řadě s pracovníky Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Spolupráce s městem Smiřice je ve všech ohledech klíčová. Vzhledem k rozsahu plánovaných úprav je důležitá jeho materiální, finanční a odborná spoluúčast. Termín konečné realizace a uvedení PP do navrhovaného stavu závisí na získání dalších finančních prostředků. 

Zapojením místních firem a živnostníků urychlíme realizaci projektu jako celku. Jako nevládní organizace můžeme využívat zkušeností našich kolegů z ČSOP JARO Jaroměř, kteří využívají možnosti firemního dobrovolnictví a teambuildingu.


Současný stav

Od začátku roku probíhá na PP čilý pracovní ruch. Město Smiřice se zasadilo o dohodu věcného břemene, které se týká přístupu na Stezku ze strany vstupního areálu na biocentrum Obora. Tímto je zabezpečen bezpečný a přehledný přechod z parkoviště u Obory. V první polovině se ve spolupráci s městem Smiřice podařilo vybudovat samotnou pěší stezku, která symbolicky napodobuje meandrující říční koryto. Na PP došlo k instalaci hlavních prvků Stezky, jako hmyzí hotel s plochou hlavní informační tabule, byly zde vybudovány broukoviště (loggery), prvek Ježek (zimoviště pro obratlovce), část prvku Vrbová Galerie, postavena zídka z volně loženého opukového kamene, byly zde instalovány dvě odpočívadla (lavičky), byl proveden výsev květnatého lučního porostu. Na úseku původně dlážděného koryta Smržovského potoka byla v tomto roce prováděna pravidelná mozaiková seč porostů, odstraňování náletových dřevin a skrývky travního drnu. Založený luční porost se pravidelně (6x) kosil. K 100. výročí založení republiky jsme zde s přispěním firmy Pneuservis Pavel Janko zasadily dvě lípy republiky. K této příležitosti se nám podařilo instalovat betonový základ budoucí výklenkové kapličky, jejíž výstavbu zajišťuje firma Pasivní Domy HK. Do betonového základu bude na jaře 2019 uložena datová schránka s poselstvím dalším generacím.

Slavnostní otevření Stezky je v dohlednu

Původním termínem otevření Stezky k udržitelnosti Na Plivátkách byl podzim 2018. Nestalo se tak, ne díky nedostatku sil, ale z důvodu velkého organizačního tlaku. Na pozici dobrovolných aktivit se prostě všechno stihnout nedá, má-li to k něčemu vypadat. Na konci roku 2018 budeme vědět více. Místní šikovný řezbář Roman Preler už nyní pracuje na značení prvků Stezky, které budou rozmístěny v celém jejím areálu. Připravujeme i koncept grafického zpracování hlavních informačních tabulí, financování přislíbila firma Orelsoft, která ve městě zabezpečuje komerční internetové připojení. A kdy to tedy všechno praskne?

Slavnostní otevření Stezky plánujeme při příležitosti pořádání druhého ročníku obnoveného lidového obyčeje Vynášení Morany z města, které se bude konat na sklonku března 2019. Do té doby budeme sbírat další poselství, která budou moci občané doručovat na podatelnu městského úřadu ve Smiřicích, do rukou paní Reichové.