Rozvoj pozemkového spolku Východní Polabí v roce 2018

Obnova a údržba zeleně ve vlastnictví SPÚ je prakticky nemožná

V rámci projektu rozvoje PS jsme přistoupili k jednáním o získání dalších pozemkových parcel do péče spolku. Zahájili jsme jednání se Státním pozemkovým úřadem o možnosti realizace další etapy obnovy staré jabloňové aleje Smiřických Vzácných, kterou jsme ve spolupráci s Pozemkovým fondem a městem Smiřice obnovovali v roce 2012. Převodem majetku z Pozemkového fondu na SPÚ, který proběhl k 1. lednu 2013, došlo k některým zásadním změnám při užívání majetku státu. Chceme-li některou PP užívat, ve smyslu ochrany přírody a krajiny, je nutné s SPÚ uzavřít nájemní smlouvu. Nájemní smlouva upravuje podmínky užívání a to tak, že je na PP povolena základní údržba porostů, jako je kosení a odstraňování náletových dřevin, je zakázáno kácení, výsadba nových stromů a není dovolena instalace prvků na ochranu přírody (např. ptačích budek). To všechno z důvodu zhodnocování či znehodnocování majetku státu. Kritické připomínky ke stávající, zčásti obnovené aleje, tímto nedopadají na úrodnou půdu. Obnova a péče o ovocnou alej je tímto ustanovením znemožněna. Udělení výjimky je prakticky nemožné.

Dalšími PP, o které projevujeme zájem,  jsou převážně ve vlastnictví obcí Vlkov, Černožice, Rodov, Holohlavy a Smržov. Jedná se především o trvalé travní porosty, ostatní zeleň a zaniklé polní komunikace, které využívají jednotlivá ZD převážně jako ornou půdu. Vzhledem k tomu, že na podzim probíhaly v obcích komunální volby, bylo jednání o těchto PP odloženo do doby ustanovení nových zastupitelstev obcí. Jednání o smluvním vztahu zahájíme na přelomu roku 2018/2019. Množstvím konkrétních PP lze docílit naší snahy o zlepšení poměrů ve fragmentaci krajiny. Vzhledem k tomu, že je důležité vyřešit i následnou trvalou péči o tyto PP, bude naši snahou přesvědčit zástupce obcí, aby se na těchto managementech sami podíleli. Vhodnou variantou je uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, a to nejen s obcemi, ale i s dalšími spolky a veřejnými institucemi (myslivecké sdružení, školy a školky apod.).