NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1. Biocentrum Obora je majetkem města Smiřice.
2. Pobyt na území biocentra není časově omezen.
3. Základní pravidla obecné ochrany rostlin a živočichů, ochrany volně žijících ptáků a ochrany dřevin jsou vymezeny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pohyb na území biocentra je na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí.

Pro celé území biocentra platí:
1. zákaz vjezdu motorových vozidel s výjimkou vozidel údržby města a vozidel s povolením města Smiřice,
2. zákaz táboření a stanování,
3. zákaz rozdělávání ohňů s výjimkou údržby v rámci pěstební činnosti nebo akcí povolených městem Smiřice,
4. zákaz volného pobíhání psů1 a znečisťování ploch jejich výkaly,
5. zákaz poškozování zařízení (provozní budovy, lávky, mobiliáře),
6. zákaz poškozování porostů s výjimkou pěstebních zásahů,
7. zákaz krmení vodního ptactva a zvěře ve vegetační době2,
8. zákaz využívání areálu ke komerčním účelům bez povolení vlastníka,
9. povinnost udržovat čistotu a pořádek a neznečisťovat vodní nádrž a její okolí,
10. být ohleduplný vůči ostatním návštěvníkům.

Rekreační část
1. Rekreační částí se rozumí část od silnice k lávce.
2. Koupání na vlastní nebezpečí.

Ekologická část
1. Ekologickou částí se rozumí část od lávky směrem do polí.
2. Ve vegetační době se zakazuje pohyb mimo hlavní cestu, tzn. vstup
do pobřežních prostor a přilehlých porostů z důvodů ochrany biotopu volně žijících živočichů a rostlin.
3. V ekologické části je zakázáno koupání.

Výkon rybářského práva
1. Vodní plocha je rozhodnutím Krajského úřadu Hradec Králové č. j. KUKHK-36805/ZP/2020-5 ze dne 15. 1. 2021 mimopstruhovým rybářským revírem, evidenční číslo 08 451 102.
2. Sportovní rybolov je povolen pouze vlastníkům samostatné povolenky, kterou pro tento revír vydává Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Smiřice.
3. Sportovní rybolov je povolen pouze v rekreační části po celou dobu kalendářního roku, doba lovu je stanovena příslušnými rybářskými řády.
4. Na celé vodní ploše biocentra je zakázáno intenzivní hospodářské krmení ryb, vnadění při lovu je povoleno.
5. Na celé vodní ploše biocentra se zakazuje lov z lodě, zavážení návnad, nástrah včetně zaplavávání s nimi, jakož i brodění při lovu.
6. Zarybnění je možné pouze v rozsahu povolení výkonu rybářského práva příslušným správním orgánem a za podmínek stanovených městem Smiřice.

Závěrečná ustanovení
1. Město Smiřice si vyhrazuje právo uzavřít Biocentrum Obora či její části po dobu zvlášť nepříznivých povětrnostních podmínek (vichřice, náledí, povodeň apod.), nebo ze závažných provozních důvodů.
2. Za porušení návštěvního řádu a způsobení škody je návštěvník odpovědný podle obecně platných předpisů.
3. Výjimky z návštěvního řádu povoluje město Smiřice.
4. Tento návštěvní řád byl schválen Radou města Smiřice dne 21. 4. 2021 usnesením číslo 65/2021.

 


1 Obecně závazná vyhláška města Smiřice č. 2/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města Smiřice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
2 Vegetační období je doba, kdy trvají příznivé klimatické podmínky (teplo, dostatek dešťových srážek) pro růst a vývoj rostlin, tj. rašení listů, kvetení a následná tvorba plodů. Tento časový úsek života rostlin se střídá s obdobím vegetačního klidu (doba od opadu listí do doby rašení), kdy se vlivem vnějších podmínek (chlad, období sucha) životní funkce rostliny zpomalí nebo zcela zastaví. Obecně je za období vegetačního klidu považováno období přibližně mezi 1. listopadem a 31. březnem, ovšem odlišnosti v délce vegetační doby jsou závislé na odolnosti konkrétního druhu rostliny vůči teplotním změnám.